Henkilötietojen käsittely

Folksamille yksityisyytesi suojaaminen on hyvin tärkeää. Tarvitsemme henkilötietojasi, jotta pystymme tarjoamaan sinulle tuotteitamme ja palveluitamme.

Henkilötietoja käytetään esimerkiksi vakuutus- ja korvausasioiden hoidossa sekä muissa asiakassuhteen ylläpitämiseksi tarvittavissa tehtävissä. Folksam voi käyttää asiakkaidensa tietoja myös suoramarkkinointiin. Nämä tietosuojakäytännöt kertovat, miten käsittelemme henkilötietoja.

  • Folksam noudattaa henkilötietoja käsitellessään lakia, huolellisuutta, hyvää tietojenkäsittelytapaa ja toimii muutoinkin niin, ettei asiakkaiden yksityiselämän suojaa ja muita perusoikeuksia loukata.
  • Henkilötietojen käytöstä säädellään henkilötietolaissa sekä vakuutusyhtiöitä koskevassa lainsäädännössä. Vakuutusalalle on lisäksi laadittu henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännesäännöt.
  • Rekisteröidyistä henkilötiedoista on laadittu rekisteriselosteet. Folksamilla on mm. asiakas- ja vakuutus- sekä korvausrekisterit.
  • Folksam luovuttaa tietoja sille ilmoitetuista vahingoista vakuutusalan yhteiseen tietojärjestelmään. Korvausasian käsittelyn yhteydessä tarkistetaan, mitä vahinkoja muille vakuutusyhtiöille on ilmoitettu. Tietoja käytetään tietosuojalautakunnan asettamien lupaehtojen mukaisesti ainoastaan vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen.
  • Henkilötietoja saadaan asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. Asiakkaan kanssa käytävä puhelinkeskustelu voidaan nauhoittaa keskustelun sisällön varmistamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämiseksi.
  • Folksam ei luovuta saamiaan tietoja sivulliselle ilman asianomaisen suostumusta, ellei tietojen luovuttaminen perustu lain säännökseen.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot henkilörekisteristä tai saada tieto, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (ulkoinen linkki)

Oikeus saada tieto korjatuksi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tarkastusoikeutta, tietojen korjaamista ja kielto-oikeutta koskevat pyynnöt voi lähettää omakätisesti allekirjoitetussa kirjeessä postitse osoitteella:

Folksam Vahinkovakuutus Oy, Tietosuojavastaava, PL 549, 00101 Helsinki