Behandling av personuppgifter

För Folksam är det mycket viktigt att skydda din personliga integritet. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster.

Personuppgifterna används till exempel vid skötseln av försäkrings- och ersättningsärenden och andra uppgifter som behövs för att upprätthålla kundförhållandet. Folksam kan också använda uppgifterna om sina kunder för direktmarknadsföring. Denna dataskyddspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

  • Folksam behandlar personuppgifterna i enlighet med lag och iakttar aktsamhet och god informationshantering och förfar även i övrigt så att skyddet av kundernas privatliv och andra grundläggande friheter och rättigheter inte kränks.
  • Bestämmelser om användningen av personuppgifter finns i personuppgiftslagen och lagstiftningen om försäkringsbolag. För försäkringsbranschen har det dessutom utarbetats en uppförandekod om behandling av personuppgifter.
  • Om de registrerade personuppgifterna har det upprättats registerbeskrivningar. Folksam har bland annat kund-, försäkrings- och ersättningsregister.
  • Folksam överlämnar uppgifter om skador som anmälts till Folksam till försäkringsbranschens gemensamma datasystem. I samband med handläggningen av ersättningsärenden kontrolleras vilka skador som har anmälts till andra försäkringsbolag. Uppgifterna används enligt tillståndsvillkor som datasekretessnämnden fastställt endast för att bekämpa brottslighet som riktar sig mot försäkringsbolag.
  • Folksam får personuppgifter från kunden själv, från instanser som beviljats fullmakt av kunden, från myndigheternas offentliga register och från kreditupplysningsregistret. Telefonsamtal med kunderna kan spelas in för att säkerställa innehållet i samtalet och för att utveckla kundservicen.
  • Folksam lämnar inte ut uppgifter till utomstående utan samtycke av den som saken gäller, om utlämnandet av uppgifter inte grundar sig på en lagbestämmelse.

Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har registrerats i ett personregister eller att registret inte innehåller uppgifter om honom eller henne. Begäran om kontroll av registeruppgifter (extern länk)

Rätt att få en uppgift rättad

Den registrerade har rätt att yrka att den registeransvarige rättar, utplånar eller kompletterar en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad.

Förbudsrätt

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom eller henne själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar.

Begäran som gäller rätt till insyn, rättelse av uppgifter och förbudsrätt kan sändas i ett egenhändigt undertecknat brev per post till adressen:

Folksam Skadeförsäkring Ab, Dataskyddsansvarig, PB 549, 00101 Helsingfors