Riskhantering

Även om du och ditt företag har försäkringar och är förberedda på det värsta, är det alltid besvärligt när ett olycksfall inträffar. De kan också medföra en del extrakostnader för dig som företagare. 

Olycksfall i arbetet och skador leder till sjukskrivningar och till och med tomma lokaler. Skador på anläggningstillgångar kan också påverka företagets verksamhet. Du betalar kanske tilläggsutgifter för övertidstimmar eller gör förluster på minskad produktion och tidtabellsförskjutningar.

Vi vill hjälpa dig att undvika besvärliga skador och erbjuder därför riskhanterings- och skadeförebyggande tjänster till våra företagskunder. Vi kan identifiera riskerna i ditt företag så du kan undvika skador på bästa möjliga sätt, samtidigt som vi tillsammans kan reda ut ditt företags försäkringsbehov.

Med vår hjälp kan du känna dig trygg även om olyckan råkar drabba ditt företag.

Vi hjälper dig med att kartlägga riskerna

Din kontaktperson på Folksam hjälper dig gärna att gå igenom riskerna i ditt företags verksamhet. Ni går då igenom hur företagets säkerhetssituation ser ut med tanke på till exempel brand- och inbrottsrisker eller personalens säkerhet. Vi bistår gärna med material och checklistor som ni inom företaget kan använda för att själv utvärdera riskerna i verksamheten.

En mer utförlig genomgång av företagets risker kan även göras tillsammans med vår riskspecialist. I kartläggningen identifierar vi de risker som kan hota företagets verksamhet och gör en bedömning av dessa. Därefter gör vi upp en plan över nödvändiga åtgärder du som företagare kan ta till för att minimera riskerna. Riskkartläggningen kan vid behov fokusera på en viss typ av risker, till exempel olycksfalls- eller egendomsrisker, och kan innefatta hela företagets verksamhet eller endast en del av den.

Om ditt företag har behov av rådgivning gällande specifika riskhanterings- eller säkerhetsfrågor kan du även vända dig till våra specialister. Ett exempel på detta är anskaffning av säkerhetsutrustning och -anordningar.

Förebygg skada på egendom och i verksamheten

Det första och viktigaste skedet när du förebygger skador i ditt företag är att identifiera riskerna. Det finns branschspecifika risker, men alla företag är olika liksom också riskerna som hotar företagens verksamhet. Därför är det viktigt med individuell identifiering av riskerna.

När riskerna är identifierade ska också de enskilda riskernas storlek bedömas. Vilken är sannolikheten för att risken förverkligas och hur allvarliga är följderna? I en affär kan till exempel bara en liten brand orsaka stora rökskador på varulagret och flera dagars avbrott i försäljningen. En likadan eldsvåda i en konsultbyrå orsakar däremot inte nödvändigtvis så stora materiella skador och inverkar inte ens på resultatet i någon större grad, eftersom verksamheten oftast kan fortsätta i vilken passande kontorsmiljö som helst. Avtals- och datarisker kan däremot vara av mycket stor betydelse för en konsultbyrås affärsverksamhet.

Efter att ha identifierat och utvärderat riskerna ska man planera och genomföra eventuella åtgärder för att minska dem. Det kan vara fråga om investeringar i tekniska system som till exempel larmsystem, handbrandsläckningssystem och säkerhetskopieringssystem. Oftast kan riskerna ändå minskas genom små ändringar i verksamhetssättet och utan att du behöver göra större investeringar.

Kontinuitet är viktigt i det skadeförebyggande arbetet liksom också företagsledningens engagemang och det att medarbetarna deltar i verksamheten.

  Checklista

  • Identifiera riskerna i din verksamhet
  • Bedöm sannolikheten för att risken förverkligas
  • Vidta åtgärder för att minska riskerna

  Förebygg olycksfall på arbetsplatsen

  Du som arbetsgivare är enligt lagen skyldig att ta hand om personalens säkerhet och hälsa i arbetet. Olycksfall i arbetet orsakar för många företag ett stort ekonomiskt bortfall som i stället kunde användas för att höja företagets konkurrenskraft och lönsamhet. Viktigt är att du först bedömer riskerna i verksamheten och sedan gör upp en handlingsplan för hur den kan förebyggas eller åtgärdas.

  Förebygg olycksfall på arbetsplatsen

  • Gör en riskbedömning - Kartlägg, identifiera och utred riskerna, gör en riskbedömning och informera personalen om de risker som finns. Kom ihåg att också uppdatera riskbedömningen med jämna mellanrum.
  • Gör upp en handlingsplan - Efter att riskerna i ditt företag har konstaterats behöver du handlingsplaner för att åtgärda dem. Företaget behöver också en plan för personrisker, till exempel om nyckelpersoner lämnar företaget eller är sjukskrivna en längre tid till följd av olycksfall. Planen bör omfatta det som behövs för att en vikarie genast ska kunna hoppa in och utföra arbetsuppgifterna.

  Med hjälp av broschyren "Checklista för en god arbetsmiljö" kan du kartlägga vilka olycksfallsrisker, fysikaliska risker, ergonomiska risker, kemikalierisker och psykologiska belastningsfaktorer som förekommer i arbetet.