Vår båtförsäkring passar både motorbåt som segelbåt. Du kan välja mellan en omfattande Kaskoförsäkring eller en billigare och mindre omfattande Delkaskoförsäkring.

Kaskoförsäkring – det bästa skyddet för din båt

Kaskoförsäkringen är den mest omfattande försäkringen som ersätter plötsliga och oförutsedda skador som beror på yttre händelser såsom grundstötning, kollision och storm. Dessutom ersätter försäkringen skador som uppstår på grund av brand, stöld och skadegörelse. Du kan också komplettera Kaskoförsäkringen med merskyddsförsäkringar i form av maskinbräckageförsäkring samt mast- och riggförsäkring.

Maskinbräckageförsäkring för motorbåt

Om du tar en maskinbräckageförsäkring omfattar försäkringen även plötsliga och oförutsedda inre bräckageskador på båtens motor, dess kraftöverföring och propeller. Ett exempel på en dylik skada kan vara att motorn går sönder på grund av att en ventil brister.

Mast- och riggförsäkring för segelbåt

Får du en skada på din rigg eller dina segel i samband med brand, stöld, transport, upptagning, grundstötning eller kollision, täcks den automatiskt av den normala Kaskoförsäkringen. Om du dessutom har en mast- och riggförsäkring för din segelbåt, har du ett utökat skydd som även täcker skador utan en yttre orsak som till exempel att masten faller till följd av att vantskruven gett efter.

Delkaskoförsäkring – det förmånligaste skyddet för din båt

Den förmånliga Delkaskoförsäkringen är som namnet antyder inte lika omfattande som Kaskon. Den ersätter skador som förorsakats genom uppsåtlig skadegörelse, stöld och brand.

Delkaskon ersätter däremot inte skador som beror på en oförutsedda plötsliga yttre händelser såsom grundstötning, kollision eller storm.

Ansvarsförsäkring ingår alltid 

I både Kasko- och Delkaskoförsäkringen ingår alltid ansvarsförsäkring som ersätter person- och sakskador som du med din båt vållat någon utomstående och som du ansvarig att ersätta.

I båtförsäkringarna ingår:

  • Skrovet, huvudmotorn (inkl. eventuell hjälpmotor), riggen, seglen och den båtutrustning som behövs när båten används till sjöss, till exempel GPS och flytvästar.
  • Förvaringsbockar, presenningar och övriga täckningsmaterial omfattas av försäkringen vid brand- eller stöldskada och till högst 1 700 €.
  • Ansvarsförsäkring.

I båtförsäkringarna ingår inte:

  • Personlig utrustning, fiskeredskap, bränslen och smörjmedel.
  • Skador vid deltagande i hastighetstävling för motorbåtar eller träning för sådan.
  • Stöld av motor eller utrustning om den inte varit låst, förvarats i låst utrymme eller varit fastmonterad så att det endast kunnat lösgöras med verktyg.

Båtförsäkringarnas giltighetsområde

Båtförsäkringen gäller på insjöar i Finland inklusive Saima kanal, på kustområdena i Norden samt på Östersjön och dess vikar. Försäkringen är till exempel även ikraft på en resa till Tallinn.

Försäkringspremien

Försäkringspremien bestäms bland annat av båttyp, båtens värde (båten försäkras alltid till sitt gängse värde), motoreffekten, antalet huvudmotorer och båtens ålder.

Försäkringspremien för Kaskoförsäkringen fördelas i relation till skaderisken. Därmed är försäkringspremien mindre under vintermånaderna.

Självrisk och bonus

Då skadan är framme bär du också en självrisk. Det betyder att du själv ansvarar för en del av skadan. På Kaskoförsäkringen kan du välja mellan olika självriskalternativ. Om du väljer en högre självrisk på din försäkring betalar du också en billigare försäkringspremie.

Om du väljer 150 eller 450 euros självrisk, är försäkringen bonusberättigad. När du tecknar en bonusberättigad Kaskoförsäkring ger vi dig en startbonus på 60 %.