Folksams hemförsäkring är en omfattande hemförsäkring för allt du bryr dig om i ditt hem.

Folksams Hemförsäkring är en heltäckande försäkringslösning som ger dig skydd om något oväntat händer i ditt hem, till dig själv eller någon annan i familjen. Du kan själv välja vad du vill att försäkringen skall omfatta, vilket betyder att priset reflekterar ditt eget försäkringsbehov.

Hemförsäkring för dina saker och byggnader 

Oavsett om du bor på hyra eller äger din bostad, behöver du alltid en försäkring för dina saker, det vill säga ditt hemlösöre. Till hemlösöret räknas bland annat dina möbler, hemelektronik, kläder, fritidsutrustning och större inredningsarbeten du gjort i bostaden.

Om du bor och äger ett egnahemshus, bör du även försäkra huset och andra eventuella byggnader på tomten som garage och lider. Om du har en sommarstuga eller fritidshus, kan du även försäkra det i samma hemförsäkring som ditt hem. 

Så försäkras din egendom

Vi rekommenderar att både byggnader och hemmets lösegendom försäkras med fullvärdesförsäkring, vilket betyder att ditt lösöre är försäkrat enligt bostadsytan och byggnader enligt våningsyta. Utgående från dessa räknas ett maximiersättningsbelopp som även är det belopp som maximalt utbetalas vid en skada.

Om din egendom är särskilt värdefull, räcker kanske inte det på bostadsytan baserade fullvärdesbeloppet till. Då är det skäl att försäkra egendomen till ett visst försäkringsbelopp som du själv uppger. Små enkla byggnader, såsom lider och uthus, kan även försäkras till ett visst belopp istället för fullvärde.

Skador som hemförsäkringen ersätter 

Vår hemförsäkring ersätter såväl stora som små skador till följd av:

 • Brand och naturfenomen
 • Inbrott, stöld och skadegörelse
 • Elfenomen
 • Läckage
 • Annan plötslig och oförutsedd skada

För hemmets lösöre kan du även ta en nyvärdesförsäkring som ger dig ersättning utan ålderavdrag för egendom som är till och med upp till fem år gammal, samt ett specialskydd som ersätter mycket mer än de flesta hemförsäkringar. Det ersätter bland annat även borttappad egendom.

I hemförsäkringen ingår alltid ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Folksam är även det enda försäkringsbolaget i Finland som erbjuder försäkring för identitetsstöld i samband med hemförsäkringen.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som du, genom att vara oaktsam, orsakat andra och som du enligt gällande rätt är skadeståndsskyldig för. En ansvarsskada kan till exempel vara att du cyklar emot trafikreglerna och kör på en fotgängare som skadar sig.

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader i sådana tviste-, brott- och ansökningsmål som kan tas upp till behandling vid tingsrätt i Finland. Ett rättsskyddsfall kan vara ett klander av ett testamente eller en tvist gällande en bostadsaffär.

I Hemförsäkringen ingår:

 • Dina och hushållets andra familjemedlemmars saker i bostaden som möbler, hemelektronik, kläder och fritidsutrustning.
 • Enskilt föremål, värdeföremål eller samlingar upp till 10 000 euro. Vid överstigande värde, bör egendomen försäkras skilt i hemförsäkringen.
 • I försäkringen omnämnda byggnader. På gårdsplan fasta vanliga konstruktioner, till exempel staket och flaggstång samt lätta byggnader på högst 4 m2 ingår automatiskt.
 • Egna utförda inredningsarbeten i lägenhet eller radhus upp till 5 100 euro. Vid överstigande belopp, bör de försäkras skilt i hemförsäkringen.
 • Tillfälliga boendekostnader, om du är tvungen att flytta på grund av en skada som ersätts.
 • Brand- och stöldskador på båt (max. 20 hk) upp till 4 250 euro.

I Hemförsäkringen ingår inte:

 • Normalt slitage på grund av användning.
 • Egendom som lånats ut eller hyrt till någon annan.
 • Skada till följd av byggnads- eller konstruktionsfel.
 • Fordon och motsvarande maskinanordningar med undantag för icke registrerade trädgårdstraktorer, gräsklippare, jordfräsar och snöslungor.
 • Stöldskada på lösegendom som lämnats utomhus, med undantag av cykel och normala trädgårdsmöbler, -prydnader och utegrill.
 • Skada förorsakad av insekter eller skadedjur, till exempel möss, råttor och minkar.

Hemförsäkringens ersättning för skador

Utgångspunkten för ersättningen vid en skada är egendomens återanskaffningsvärde. Återanskaffningsvärde är alltså det belopp som krävs för att återanskaffa motsvarande egendom med tanke på ålder och skick. Du kan antingen få ersättning för reparationskostnaderna för ett skadat föremål eller kostnaden för anskaffningen av ny motsvarande egendom.

Ibland kan den skadade egendomen på grund av ålder och användning ha förlorat en del av sitt värde. För att ersättningen ska motsvara den skadade egendomens verkliga värde görs årliga åldersavdrag från egendomens återanskaffningsvärde eller reparationskostnader.

Hemförsäkringens självrisk

Vid ett skadefall står du också för en självrisk. Det betyder att du själv betalar en del av skadan. Storleken på självrisken kan du själv välja utgående från din egen situation och ekonomi. Ju större självrisk du väljer, desto billigare pris betalar du.

Merskyddsförsäkringar för dig och din familj

Du kan behändigt komplettera hemförsäkringen med en rad merskyddsförsäkringar för dig och din familj. Att ta person-, rese- och djurförsäkringarna som ett tillägg till din hemförsäkring är ofta ett billigare alternativ än att teckna dem skilt. Läs mer om merskyddsförsäkringarna