Liksom alla andra värdesaker du äger, behöver också ditt gröna guld ett bra försäkringsskydd ifall det skulle skadas.

Du kan välja att försäkra din skog mot brandskador med en Skogsbrandförsäkring, eller med en Kombinerad skogsförsäkring som förutom brandskador även ersätter storm-, snö-, insekts- och översvämningsskador som drabbar skogen. För plantbestånd ersätter försäkringen även skador till följd av gnagare eller svampsjukdomar.

Din skog försäkras enligt dess areal mätt i hektar. Vid en skada baserar ersättningen sig på prisnivån vid den tidpunkten. 

I Skogsförsäkringen ingår:

  • Trädbestånd (höjd över 7 meter)
  • Plantbestånd (höjd under 7 meter)
  • Virke på avverkningsplatsen eller på upplagsplats
  • Kostnader för efterbevakning.

I Skogsförsäkringen ingår inte:

  • Skador på trädbeståndet då volymen understiger 20 m³ fast mått per skadefall
  • Kostnader för skogsodling efter skada som uppstått på träd-bestånd
  • Släckningskostnader och kostnader för efterröjning.