Test av utomhusfärger

Bara 4 av 46 testade färger klarar alla kraven på funktion, miljö och hälsa och blir ett Bra val – i vår undersökning för 2018. Övriga färger klarar inte av miljö- och hälsokriterierna.

Om man bara ser till funktion får 30 av färgerna godkänt, vilket är en väsentlig kvalitetsförbättring jämfört med våra tidigare tester.

– För första gången har vi även jämfört priser och ser att det finns väldigt stora skillnader som inte speglar färgernas kvalitet, säger Folksams hållbarhetschef, Karin Stenmar.

Dyrast inte alltid bäst

Två av de fyra testvinnarna tillhör färgtestets allra billigaste. Inget av de tre dyraste alternativen får godkänt i färgtestet.

 

Färger som klassas som Bra val i Folksams färgtest 2018

 • Teknos Nordic Eko
 • Rusta Premium Fasadfärg
 • Falu Vapen
 • Biltema Träfasad V

Så här går testet till

I testet har träpanel av gran använts och målats enligt färgtillverkarens anvisningar. Panelerna har monteras i 45 graders vinkel mot syd, och i lodrät vinkel mot nord.

Färgen på träpanelerna i 45 graders vinkel åldras 2-3 gånger snabbare än vid normal exponering. Det innebär att två års testperiod motsvarar minst sex års verklig exponering för väder och vind. Träpanelerna har utsatts för väder och vind på samma sätt som verkliga husväggar under olika tidsperioder.

Några kriterier som färgerna bedöms på är mögel- och algpåväxt, krackelering och avflagning.

Platserna vi testar färgerna på

Färgtesterna har genomförts på fyra olika orter i landet: Vindeln, Uppsala, Borås och Alnarp. Orterna har vi valt för att visa hur de vanligaste färgerna fungerar i det svenska klimatet.

Neutrala och godkända metoder

Syftet med testet är att på ett vedertaget och opartiskt sätt testa ett antal relevanta och mätbara parametrar hos målade träpaneler. Testet är utfört med vetenskapligt beprövade metoder under ledning av Stefan Hjort, teknisk doktor, i samarbete med bland annat Swerea IVF.

Därför testar vi utomhusfärger

Alla husägare vill ha en fasad som åldras på ett snyggt och bra sätt – att välja rätt färg är en förutsättning. I vårt färgtest började flera färger mögla kraftigt efter redan ett år, vilket kan jämföras med de 10 till 15 år som brukar anges som underhållsintervall om man väljer en bra färg.

– Det är få saker som engagerar våra villa- och fritidshuskunder så mycket som utomhusfärger, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam och fortsätter:

– Vi gör testet för att hjälpa dem göra hållbara val av färg ur både miljö- och kvalitetsperspektiv. Vi vill också påverka färgproducenterna att förbättra färgernas kvalitet och årets test visar att det verkligen behövs. Vill man köpa en färg som klarar alla våra kriterier, och som är ett Bra Val i 2018 års test – ska man köpa de här färgerna: Teknos Nordica Eko, Rusta Premium Fasadfärg, Biltema Träfasad V och Falu Vapen.

Våra funktions- och miljökriterier

I projektet har vi strävat efter att ge färgsystemen likvärdiga och optimala förutsättningar – träunderlag och exponeringssituation har till exempel varit likvärdiga.

 Träkvaliteten var mycket hög och färgen har applicerats på panelen efter färgtillverkarnas rekommendationer, och under kontrollerade förhållanden

Det här mäter vi i testet

 • Mögelpåväxt
 • Algpåväxt
 • Krackelering (sprickbildning)
 • Avflagning
 • Skillnad beroende på den geografiska placeringen
 • Skillnad beroende på testpanelens exponering (45º lutning mot söder alternativt 90º lutning mot norr)

Så granskar vi hälso- och miljöaspekter

Grundolja, grundfärg och toppfärg räknas som kemiska produkter. För alla kemiska produkter gäller lagstiftning som innebär att produkten ska klassificeras och märkas så att den som använder produkten ska kunna skydda sin hälsa och miljön.

 Sedan det förra färgtestet 2015 har lagstiftningen för klassificering och märkning blivit tuffare. Det har lett till att databladen om säkerhet har uppdaterats med mer information om innehållet och märkningen på produkter ändrats.

 Vi har samlat in sammansättningsuppgifter för de färgsystem vi testat för att granska om de klarar de hälso- och miljökriterier som Folksam satt upp.

 För att ett färgsystem ska bedömas som acceptabelt krävs att alla komponenter i färgsystemet uppfyller kriterierna, till exempel krav på att ämnen som skulle kunna ge cancer, skada generna eller fortplantningsförmågan inte får finnas i produkten

Fem enkla tips när du målar

 • Använd en bra granpanel – den ska bland annat vara kvalitetsgodkänd, ren och inte vara skadad av svampar
 • Gör grundbehandlingen innan panelen har spikats upp och exponerats för solljus
 • Måla gärna även första skiktet med färdigstrykningsfärg innan panelen spikats upp
 • Var särskilt noggrann med att behandla ändträytor med grundningsprodukterna
 • Använd ett färgsystem som fått bra omdöme i Folksams färgtest