Vastuuvakuutus on turvanasi, jos yrityksesi toiminnassaan aiheuttaa toiselle vahingon, josta yritys joutuu korvausvastuuseen. 

Yritystoiminnassa voi syntyä tilanteita, joissa yrityksesi on velvollinen korvaamaan toiselle aiheuttamansa vahingon. Jotta vastuuvakuutus korvaisi vahingon, on yrityksesi oltava voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvelvollinen. Yleensä korvausvastuun syntyminen edellyttää tuottamusta. Toisin sanoen vahingon on oltava seurausta siitä, että on tehty jotain, mitä ei olisi pitänyt tehdä, tai jätetty tekemättä jotain, mikä olisi pitänyt tehdä.

Vahinkotapahtuman sattuessa selvitämme vakuutuksenottajan korvausvelvollisuuden ja neuvottelemme korvauksen vaatijan kanssa. Hoidamme myös mahdollisen oikeudenkäynnin tai korvaamme oikeudenkäyntikulut, jos vakuutukseen kuuluvaa vahinkotapahtumaa koskeva korvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi.

Kaikkiin yritystoiminnan vastuuriskeihin ei voi varautua vakuutuksella, mutta oikeiden vakuutusratkaisujen avulla voit hallita riskit paremmin.

Toiminnan vastuuvakuutus

Yrityksesi riskit ja vakuutustarpeet riippuvat siitä, millaista toimintaa yrityksesi harjoittaa. Olipa toiminta mitä tahansa, yrityksesi tarvitsee perusturvakseen toiminnan vastuuvakuutuksen.

Vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvelvollinen. Esimerkiksi vähittäistavarakauppa voi joutua korvausvastuuseen, jos asiakas loukkaantuu kompastuessaan liikehuoneistossa olevaan rikkinäiseen mattoon.

Toiminnan laadusta riippuen voit tarvita lisävakuutuksia, jotka laajentavat toiminnan vastuuvakuutuksen antamaa perusturvaa.

Vakuutuksissa on aina rajoituksia. Vakuutus ei korvaa esimerkiksi käsiteltävänä olevalle omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja, sopimukseen perustuvaa korvausvastuuta tai virheellisesti tehdyn työn uudelleen tekemisestä aiheutuvia kustannuksia.

Tuotevastuuvakuutus

Tuotevastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka aiheutuvat yrityksesi tuotteessa olevan virheen tai puutteen seurauksena.

Yrityksen on oltava vahingosta voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvelvollinen.

Vakuutus on tarkoitettu yrityksille, jotka valmistavat, myyvät, tuottavat tai tuovat maahan tuotteita ETA-alueella. 

Taakkavakuutus

Taakkavakuutuksesta korvataan noston yhteydessä taakalle aiheutettuja rikkoutumisvahinkoja, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Taakkavakuutus on tarkoitettu nostopalvelutoimintaa harjoittaville yrityksille.

Konsulttivastuuvakuutus

Konsulttivastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutetut henkilö-, esine- ja varallisuusvahingot, jotka aiheutuvat laskelmien, piirustusten, kuvausten, neuvojen tai ohjeiden virheellisyyden tai puutteellisuuden seurauksena, ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvelvollinen.

Vakuutus on tarkoitettu yrityksille, jotka toimeksiannosta asiantuntijan ominaisuudessa tekevät tutkimus-, mittaus-, valvonta- tai suunnittelutöitä jollekulle toiselle.

Tyypillinen vahinko voi olla esimerkiksi rakennuspiirustuksissa oleva virhe, jonka vuoksi työn alla olevan rakennuksen osia joudutaan vaihtamaan tai korjaamaan.

IT-yrityksen vastuuvakuutus

IT-yrityksen vastuuvakuutus on tarkoitettu yrityksille, jotka toimittavat ohjelmistoja, tarjoavat tietojenkäsittely- ja tietotekniikkapalveluja tai toimivat atk-laitteisto- tai ohjelmistokonsultteina.

Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutetut henkilö-, esine- ja varallisuusvahingot, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvelvollinen.

Korvattava vahinko voi esimerkiksi johtua liikkeelle lasketun ohjelmiston viasta tai konsultoinnin virheellisyydestä.

Varallisuusvastuuvakuutus

Varallisuusvastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu taloudellinen vahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutus soveltuu esimerkiksi tili-, asianajo- tai isännöintitoimistojen tapaisille yrityksille.

Esimerkiksi tilitoimistossa korvattava vahinko voi olla seurausta asiakkaan kirjanpidossa tapahtuneesta virheestä ja siitä aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta, jonka tilitoimisto on velvollinen korvaamaan.

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus

Toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä voit osakeyhtiölain mukaan joutua henkilökohtaisesti korvausvastuuseen tekemistäsi virheistä tai erehdyksistä.

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus korvaa varallisuusvahinkoja, jotka ovat aiheutuneet virheellisesti tehdystä päätöksestä tai laiminlyönnistä.

Potilasvakuutus

Kaikilla terveyden- tai sairaanhoitoa Suomessa harjoittavilla on potilasvahinkolain mukaan oltava potilasvakuutus. Vakuutus korvaa henkilövahinkoja, jotka ovat aiheutuneet potilaiden hoidon yhteydessä Suomessa. Henkilövahingon voi aiheuttaa esimerkiksi hoidossa tapahtunut laiminlyönti.

Vakuutuksesta maksetaan korvausta mm. välttämättömistä sairaanhoitokuluista, ansionmenetyksestä, tilapäisestä haitasta, pysyvästä toiminnallisesta haitasta ja kosmeettisesta haitasta.

Potilasvakuutuskeskus hoitaa keskitetysti kaikkien potilasvahinkojen korvauskäsittelyn.